Tag Archives: lập dự án khả thi

Lập và phân tích dự án khả thi

Một cách ngắn gọn và dễ hiểu, Lập Dự án khả thi thường bao gồm các thành phần dưới đây: TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ. Chúng ta cần đánh giá tình hình kinh tế – chính trị – xã hội – dân số học…có liên quan tới […]